Svátosti

Verze pro tisk

1. Co jsou svátosti?
Svátosti jsou viditelná a účinná znamení neviditelné Boží milosti, ustanovená Kristem a svěřená církvi, jimiž se nám uděluje Boží život.

2. Kolik svátostí ustanovil Pán Ježíš?
Pán Ježíš ustanovil sedm svátostí: křest, biřmování, eucharistii (svátost oltářní), pokání (svátost smíření), pomazání nemocných, kněžství a manželství.

3. Které jsou základní svátosti, tedy svátosti uvedení do křesťanského života?
Svátosti uvedení do křesťanského života jsou: křest, biřmování a eucharistie.
Ve křtu se stáváme Božími dětmi, při biřmování dospělými křesťany a svatým přijímáním se co nejvíce sjednocujeme s Kristem.

4. Jaký je cíl svátostí?
Svátosti mají za cíl posvěcovat člověka (připodobnit nás Kristu), budovat Kristovo tajemné tělo – církev.

5. Které svátosti v nás vrývají nesmazatelné znamení?
Nesmazatelné znamení do duše vrývají tři svátosti: křest, biřmování a kněžství. Tyto svátosti je možné přijat jen jedenkrát za život.

6. Křest je první a nejpotřebnější svátost, proč tomu tak je?
Křest je nejpotřebnější svátostí proto, že bez křtu nikdo nemůže získat spásu, jak řekl Pán Ježíš: „Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království“ (Jan 3, 5)

7. Mohou být spaseni lidé, kteří nejsou pokřtěni?
Každý člověk, který žije podle svého svědomí, upřímně hledá Boha a snaží se plnit jeho vůli, může být spasen, i když nepřijal křest.

8. Kdy Pán Ježíš ustanovil svátost křtu?
Pán Ježíš ustanovil svátost křtu před svým nanebevstoupením, kdy řekl apoštolům: „Jděte a učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt 28, 19).

9. Je kromě křtu vodou i nějaký jiný křest?
Kromě řádného křtu vodou existují dva mimořádné způsoby křtu, a to křest krve a křest touhy.

10. Kdo je pokřtěný křtem krví?
Křtem krve je pokřtěný člověk, který prolije krev pro Ježíše Krista (např. betlémské děti nebo mučedníci).

11. Kdo je pokřtěný křtem touhy?
Křtem touhy je pokřtěný člověk, který upřímně touží poznat Boha a chce mu sloužit a milovat ho. (např. ten, kdo se připravuje na křest a během přípravy zemře)

12. Jaké jsou účinky svátosti křtu?
Účinky svátosti křtu jsou tyto:
a) křest očišťuje člověka od dědičného hříchu a od všech hříchů osobních, spáchaných před křtem
b) přičleňuje ho k Ježíši Kristu nezrušitelným znamením a dává mu účast na Božím životě.
c) začleňuje ho do Církve, t.j. do společenství věřících,

13. Jak se křtí?
Podstatou křtu je ponoření do vody nebo polévání hlavy vodou současně se slovy: „N(nomen=jméno…, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

14. Kdo může křtít?
Řádným udělovatelem křtu je biskup, kněz nebo jáhen. V případě nutnosti může křtít každý (i nepokřtěný), ale jen když má požadovaný úmysl chtít konat to, co koná církev, když křtí.

15. Jaká je povinnost rodičů, kteří dali pokřtít svoje dítě?
Povinnost rodičů, kteří dali pokřtít svoje dítě je,
a) aby byli svému dítěti prvními učiteli víry,
b) svým životem svědčit o Kristu,
c) v příhodném čase se postarat o další přijetí svátostí: první svaté přijímaní a biřmování.

16. Co je svátost biřmování?
Biřmování je svátost, ve které Kristus pokřtěného naplní Duchem svatým jako osobním darem posily, aby
a) se úzce spojil s Církví a aktivně se účastnil jejího života
b) šířil a bránil víru slovem i skutkem
c) věrně vydával svědectví o Kristu

17. Jak se svátost biřmování uděluje?
Biřmování se uděluje vložením ruky nad hlavu biřmovance a mazáním křižmem (olejem) na čele. Biskup při tom říká: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“

18. Kdo je udělovatelem biřmování?
Řádným udělovatelem biřmování je biskup. Kněz může udělovat biřmování také, ale pouze se svolením biskupa a jen ve výjimečných případech.

19. Které jsou dary Ducha svatého?
Darů Ducha svatého je sedm, jsou to: dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, nábožnosti a bázně Boží.

20. Jaké je ovoce Ducha svatého?
Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. (Gal 5, 22)

21. Jaké podmínky musí splnit kandidát biřmování?
1. vyznat veřejně svoji víru
2. být ve stavu milosti posvěcující (být po zpovědi a nemít na duši těžký hřích)
3. mít úmysl přijat svátost
4. být připraven vzít na sebe úkol Kristova svědka v církvi i ve světě

22. Jaké jsou účinky biřmování?
Biřmování:
1. prohlubuje v nás vědomí, že jsme Božími dětmi
2. pevněji nás sjednocuje s Kristem
3. rozhojňuje v nás dary Ducha svatého
4. zdokonaluje naše spojení s Církví (aktivní zapojení se do života farnosti a církve)
5. dává nám osobní sílu Ducha svatého, abychom jako praví Kristovi svědkové slovem i skutkem šířili a bránili víru, abychom odvážně vyznávali Kristovo jméno a nikdy se nestyděli za kříž / KKC. 130/.

23. Co je to křižmo?
Křižmo je olivový nebo jiný rostlinný olej, smíchaný s balzámem a posvěcený biskupem na Zelený čtvrtek.

24. Kdo může být biřmovacím kmotrem?
Biřmovací kmotr má být:
1. dostatečně dospělý na plnění tohoto úkolu
2. katolík, zasvěcený do křesťanského života třemi svátostmi - křtem, biřmováním a eucharistií
3. právně nevyloučený z úkolu biřmovacího kmotra (nesmí být rozvedený, v církevním trestu apod.)
4. nesmí být matkou nebo otcem biřmovaného

25. Co je mše svatá?
Mše svatá je nekrvavá oběť Nového zákona, ve které Kristus pod podobou chleba a vína zpřítomňuje svoji oběť na kříži.

26. Jak se dělí mše svatá?
Mši svatou rozdělujeme na 4 části:
1. Úvodní obřady
2. Bohoslužba slova
3. Bohoslužba oběti
4. Závěrečné obřady

27. Proč ustanovil Kristus eucharistii?
Kristus ustanovil eucharistii,
1. aby zpřítomnil oběť na kříži,
2. aby nás živil svým tělem a krví,
3. aby přebýval s námi jako Bůh a člověk.

28. Kdy a jakými slovy Kristus ustanovil eucharistii?
Ježíš ustanovil eucharistii při poslední večeři, když dával apoštolům chléb se slovy: „Vezměte a jezte z toho všichni: toto je moje tělo, které se za vás vydává“. Podobně vzal do rukou kalich s vínem a řekl: „Vezměte a pijte z něho všichni: toto je kalich krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku“. (Mt 26, 26-28)

29. Co se stává při proměňování chleba a vína?
Nastává změna podstaty: chléb se mění na Kristovo tělo a víno na jeho krev. Očima sice stále vidíme chléb a víno, přesto svou vírou poznáváme Krista, který je v této svátosti přítomen skutečně, nerozděleně, jako pravý Bůh a člověk.

30. Co se požaduje k přijetí svatého přijímání?
1. plné společenství s katolickou církví (nesmí být rozvedený nebo v církevním trestu)
2. být ve stavu milosti posvěcující (nebýt si vědom těžkého hříchu; pokud mám těžký hřích musím se nejprve vyzpovídat)
3. duch usebranosti, modlitby a úcty (mít vhodné oblečení a chování při mši svaté)
4. zachovat eucharistický půst (1 hodinu před svatým přijímáním nejíst; voda a léky půst neruší)

31. Kdy se má přistupovat ke svatému přijímání?
Církev doporučuje věřícím, aby přijímali svaté přijímání, kdykoliv jsou na mši svaté, splňují-li ovšem podmínky k přijetí svátosti. Povinnost přijat svaté přijímání pak máme 1 x za rok, pokud možno ve velikonočním období.

32. Jaké jsou účinky svatého přijímání?
Svaté přijímání nás
1. úzce spojuje s Kristem
2. rozmnožuje v nás milost posvěcující
3. očišťuje nás od všedních hříchů
4. oslabuje v nás náchylnost ke zlému a dává sílu k ctnostnému životu
5. sjednocuje nás s bratry a sestrami v Kristu
6. je nám příslibem slavného vzkříšení.

33. Kdy ustanovil Ježíš svátost smíření?
Večer o velikonoční neděli, když se zjevil apoštolům a řekl: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“.
(Jan 20, 22-23)

34. Z jakých úkonů se skládá svátost smíření?
1. Zpytování svědomí (důkladné přemýšlení nad svým životem)
2. Lítost (smutek z hříchu, kterým jsem zarmoutil Boha i druhé)
3. Předsevzetí (rozhodnutí hřích již znovu neudělat a také se vyvarovat okolností vedoucích ke hříchu)
4. Vyznání hříchů (poznané hříchy řekneme knězi. Jsme povinni vyznat všechny těžké hříchy i jejich počet; lehké hříchy je však velmi doporučeno vyznávat také)
5. Pokání neboli kající skutek (náprava škody, kterou jsem hříchem způsobil)
6. Rozhřešení (modlitba, kterou nám kněz sděluje, že nám Bůh odpustil hříchy)

35. Kdo je udělovatelem svátosti smíření?
Kristus svěřil službu smíření svým apoštolům, jejich nástupcům biskupům a kněžím, spolupracovníkům biskupů. Biskupové a kněží se tedy stávají nástrojem Božího milosrdenství a spravedlnosti. Vykonávají moc odpouštět hříchy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

36. Jaké jsou účinky svátosti smíření?
1. smíření s Bohem
2. smíření s církví
3. prominutí věčného trestu, který si člověk zasloužil těžkými hříchy
4. částečné prominutí časných trestů, jež jsou následky hříchu
5. pokoj duše, klid svědomí a duchovní útěcha
6. vzrůst duchovní síly pro křesťanský boj (větší schopnost žít ctnostný život a odporovat zlému)

37. Jak často je věřící povinen chodit ke zpovědi?
Každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen alespoň jednou za rok vyznat své těžké hříchy. Stejně tak, je-li si vědom těžkého hříchu a chce přistoupit se svatému přijímání. Velmi se však doporučuje častější zpověď (1x z měsíc nebo 1 x za dva měsíce), která prohlubuje náš vztah s Bohem a schopnost žít dobře jako křesťané.

38. Jaké jsou způsoby pokání v křesťanském životě?
Zvláště je to půst, modlitba a almužna (dobrý skutek). Kajícím dnem je pátek, kdy máme povinnost vykonat nějaký skutek pokání. Dobou kajícnosti je čtyřicetidenní postní doba a dny přísného postu jsou Popeleční středa a Velký pátek.

39. Jaké jsou tři stupně svátosti kněžství?
Jáhen, kněz a biskup

40. Kdo uděluje svátost manželství?
Svátost manželství si navzájem udělují muž a žena vzájemným slibem lásky, úcty a věrnosti. Kněz je zde pouze přítomen jako svědek církve.

BONUS:

1. Kolik knih má Bible? 72 (Starý zákon 45, Nový zákon 27)
2. Vyjmenuj všechny knihy Nového zákona.
3. Umět hledat v Bibli a vysvětlit souřadnice např.: Mk 10, 4-7 (Markovo evangelium, desátá kapitola, čtvrtý až sedmý verš)

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť