Rádio Vaticana

Syndikovat obsah RadioVaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 5 hodin 8 min zpět

Duch svatý vnáší do církve „nádech dětství“

5 hodin 8 min zpět
Homilie papeže Františka při mši svaté na Seslání Ducha svatého v bazilice sv. Petra.

Duch svatý je pramenem svatosti

5 hodin 8 min zpět
Dnešní slavností Letnic vrcholí velikonoční doba, jejímž středem je Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání. Tato slavnost nám připomíná a oživuje seslání Ducha svatého na apoštoly a další učedníky, shromážděné  v modlitbě spolu s Pannou Marií ve večeřadle (srov. Sk 2,1-11). Onen den je počátkem dějin křesťanské svatosti, protože Duch svatý je pramenem svatosti, která není privilegiem některých, nýbrž povoláním všech.

Křest – Oblečeni v Krista

5 hodin 8 min zpět
Dnes zakončíme cyklus katechezí o křtu. Duchovní účinky této svátosti, neviditelné zraku, ale působící v srdci toho, kdo se stal novým stvořením, se vyjadřují předáním bílého roucha a hořící svíce.

Božím lidem je třeba se stát

Ne, 20/05/2018 - 18:55
Promluva papeže Františka na sympoziu římské diecéze v bazilice sv. Jana na Lateránu.

Nanebevstoupení nám připomíná misijní poslání

So, 19/05/2018 - 22:40
Na dnešek připadá v Itálii a v mnoha jiných zemích slavnost Nanebevstoupení Páně. Tato slavnost obsahuje dva prvky. Jednak orientuje náš pohled k nebi, kde oslavený Ježíš zasedl po pravici Otce (srov. Mt 16,19), a jednak nám připomíná počátek misijního poslání církve.

O zdrojích nevraživosti

So, 19/05/2018 - 22:40
Neprůchodný sklad harampádí pokrytého prachem vznikne ze směsi informací, které člověk nepodrobí „rozlišování duchů“, jak nazýval sv. Ignác z Loyoly rozpoznávání  „rozličných hnutí, která - při recepci informací - vznikají v duši: dobrých aby se přijímala a špatných aby se odmítala“.

Není-li Bůh, lidská práva se hroutí

Pá, 18/05/2018 - 21:19
Poznámky k diskusi o knize: Marcello Pera, Diritti umani e cristianesimo. La Chiesa alla prova delle modernità, Marsilio, Nodi 2015 napsal Benedikt XVI. v roce 2015 a byly poprvé publikovány letos v knize jeho vybraných spisů o víře a politice: Liberare la libertà. Fede e politica nel terzo millennio, Cantagalli 2018.

Ježíšovi učedníci mají být kontemplativní: nazírat Slovo a nazírat Boží Lid

St, 16/05/2018 - 19:23
Promluva papeže Františka ke členům hnutí Fokoláre v Loppianu.

Zákon bratrství

St, 16/05/2018 - 19:23
Promluva papeže Františka ke členům hnutí Nomadelfia.

Křest – znovuzrození

Út, 15/05/2018 - 17:58
Katecheze o svátosti křtu nás dnes přivádí k posvátnému obmytí vodou  provázenému invokací Nejsvětější Trojice. Jde o ústřední obřad, který ponořuje do Kristova velikonočního  tajemství (srov. KKC, 1239).

Eucharistie v nás utváří Kristovo Srdce

So, 12/05/2018 - 22:20
Ve velikonoční době Boží slovo ustavičně poukazuje na životní styl, který je důsledkem společenství se Zmrtvýchvstalým. Jeho součástí, jak podává dnešní evangelium, je Ježíšův odkaz: „Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,9). Zůstávat v Ježíšově lásce. Přebývat a zabydlet se nastálo  v konkrétní Boží lásce je podmínkou, aby naše láska cestou neztratila svoji vroucnost a smělost.

Marx versus Marx

So, 12/05/2018 - 22:20
Účast předsedy Evropské komise Junckera na včerejších oslavách 200. výročí narození Karla Marxe v jeho rodišti Trevíru, kde odhalil jeho pětimetrovou sochu,  kterou darovala Čínská lidová republika, asi málokoho překvapí.

Křest - Pramen života

Út, 08/05/2018 - 23:35
V další reflexi o křtu bych se dnes chtěl zastavit u hlavních obřadů, které se konají u křtitelnice. Uvažujme nejprve o vodě, nad níž se vzývá Duch svatý, aby měl moc obrodit a obnovit (srov.  Jan 3,5 a Tit 3,5).

Zůstávat s Pánem, abychom měli odvahu vyjít ze sebe

So, 05/05/2018 - 17:56
Boží Slovo nám i tuto pátou neděli velikonoční ukazuje cestu a podmínky k tomu, abychom byli společenstvím vzkříšeného Pána. Minulou neděli byl důraz položen na vztah mezi věřícím a Ježíšem, Dobrým pastýřem. Dnes nám evangelium podává Ježíše ve chvíli, kdy se prezentuje jako pravý vinný kmen a vybízí nás, abychom zůstali spojeni s Ním a tak přinášeli mnoho ovoce (srov. Jan 15,1-8).

Nevědět umožňuje doufat

So, 05/05/2018 - 17:56
„Usmiřující synkretismus je tou nejzastřenější formou moderního totalitarismu. Jde o totalitarismus, který sceluje a přitom odhlíží od hodnot, které jej transcendují“ – tento trefný postřeh formuloval Jorge Mario Bergoglio v přednášce na zahájení akademického roku 1989 pod názvem Nezbytnost politické antropologie jakožto pastorační problém.

Křest jako síla k překonání zla

Út, 01/05/2018 - 20:30
Pokračujeme v našich úvahách o křtu, a to stále ve světle Božího slova. Evangelium totiž osvěcuje kandidáty na křest a vzbuzuje v nich přilnutí k víře: „Vždyť křest je zcela zvláštním způsobem „svátostí víry“, protože je svátostným vstupem do života víry“ (Katechismus katolické církve, 1236).

Odolat „pastoraci aplausů“, zploštěnému myšlení a názorové dezorientaci

Út, 01/05/2018 - 14:16

Vatikán.  Muž ticha, který dokáže procitnout uprostřed noci a kráčet temnotou okamžiků, jimž zcela nerozumí; muž spravedlivý, nenápadný a starostlivý ochránce – tak charakterizoval papež František svatého Josefa, kterého si církev dnes připomíná jako dělníka, při audienci pro vedení a zaměstnance deníku Avvenire.

Bude už brzy Evropa Down-free?

Po, 30/04/2018 - 17:33
Spolu s dětmi s Downovým syndromem mizí také jejich rodiče, tedy lidé bezvýhradně přijímající zdravotní postižení svého potomka. Ve svém okolí se tak stále vzácněji setkáváme se vzory naprosté oddanosti a chladná mondénní logika nás nutí k otázce, zda se vůbec vyplatí péče o vlastní krev. O to potěšitelnější jsou příběhy, které vyvracejí stávající eugenické trendy.

Zrát do silnějšího vztahu s Ježíšem

So, 28/04/2018 - 18:39
Liturgie této čtvrté neděle velikonoční je pokračováním záměru pomoci nám znovu objevit naši identitu učedníků Zmrtvýchvstalého Pána. Ve Skutcích apoštolů Petr otevřeně prohlašuje, že uzdravení chromého, ke kterému došlo jeho přičiněním a o kterém mluví celý Jeruzalém, bylo uskutečněno v Ježíšově jménu, protože „v nikom jiném není spásy“ (Sk 4,12). Tento uzdravený muž je obrazem každého z nás a všech, jak tady stojíme, i našich společenství.

Všechny problémy vyřeší medializace

So, 28/04/2018 - 18:39
Využívá snad ještě někdo média jako prostředky ke sdílení pravdy mezi lidmi? Tato poněkud neomalená otázka se nezbytně týká, jak oné mizivé menšiny, která publikuje, tak oné bezmocné většiny, která to, co se publikuje, může brát na vědomí. Bohužel se nezřídka vtírá pocit, že pravda není v médiích šířena ani hledána.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť