Novéna ke křtu

Verze pro tisk

Baptism of ChristNovénu se budeme modlit od úterý 12. dubna do středy 20. dubna. Bezprostředně na ni pak navazuje velikonoční třídenní, oslava smrti a vzkříšení Ježíše Krista. (Vezměme jako svou duchovní přípravu na obnovu křestních slibů na Velikonoce.)

Znamení kříže: Ve jménu Otce, …

Ranní modlitba

Bože, Otče všemohoucí,
děkuji ti, že tvůj Syn, Ježíš Kristus, přišel mezi nás.
Narodil se z Marie Panny,
přišel k Janu Křtiteli,
odmítl Ďábla, který ho sváděl,
v úzkosti na sebe vzal důsledky našich hříchů
a podstoupil smrt, aby nás zachránil.
Děkuji ti, že jsi tak naplnil sliby dané lidstvu
a věrně naplňuješ smlouvu,
k níž jsi se ve své svobodě lásky zavázal.
I na mne samotného shlédl tvůj Syn
ze své slávy, kterou jsi mu dal,
a pozvedl mě ve křtu ke svobodě dítěte Božího
a dal mi podíl na svém svatém kněžství
a důstojnosti krále.
Dej mi, prosím,
abych nikdy nezapomněl na den svého křtu
a den za dnem i já věrně plnil sliby,
kterými jsem se zavázal tobě,
Bohu nejvýš spravedlivému a nekonečně milosrdnému.
Prosím o to skrze Krista,
který mne vykoupil a s Tebou a Duchem Svatým
žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Otče náš, … Zdrávas Maria …

Modlitba během dne (pro 1.- 5. den)

Bože, náš nebeský Otče,
děkuji ti, že jsi mi dal poznat zákon, který mě chrání.
Děkuji ti, že jsi probudil mé svědomí
a dal jsi mi sílu odmítnout, co je zlé.
Pomoz mi, abych vytrval,
neboť tvůj nepřítel Ďábel na mne stále útočí.
Pomoz mi, abych odmítl jeho lákavé sliby.
Pomoz mi, abych prohlédl jeho lži.
Pomoz mi, abych plně důvěřoval,
že můj život je v tvé ruce
a nepodlehl strachu, když mi Ďábel hrozí
neštěstím a smrtí.
Nedovol, aby rozvrátil můj život,
uštval mě chtivostí, otrávil závistí, spoutal sobectvím.
Nedovol, aby uchvátil mou duši,
kterou vykoupil tvůj Syn, Ježíš Kristus,
který s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Otče náš, … Zdrávas Maria …

Četba a úvaha
(najdete na stránkách farnosti: http://farnost.nivnice.cz/clanek/texty-rozjimani-dny-noveny)

Modlitba během dne (pro 6. - 9. den)

Bože, Duchu Svatý,
Ty, který všechno obnovuješ a životem naplňuješ.
Ty, který zkoumáš hlubiny božství
a znáš propast každého lidského srdce.
Ty, který nás učíš veškeré pravdě,
shlédni laskavě na mne a pomoz mi,
abych se dobře připravil
na slavení velikonočních tajemství.
Pomoz mi, abych se ztišil a vyšel z hluku světa,
protože pak mohu slyšet tichý hlas Božího slova.
Pomoz mi, abych se probral z netečnosti a nezájmu,
protože Pán odmění jen bdělého služebníka.
Pomoz mi, aby mé srdce bylo otevřené,
aby tam mohl vstoupit vítěz nad smrtí.
Pomoz mi, abych při velikonočních obřadech
nebyl neúčastným divákem,
ale abych skutečně vstoupil do Kristova příběhu,
byl s ním v bolestech smrti i v radosti vzkříšení
a mohl doufat,
že on bude se mnou v bolestech mého života
a převede mě do věčné radosti,
kde sám žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Otče náš, … Zdrávas Maria …

Četba a úvaha
(najdete na stránkách farnosti: http://farnost.nivnice.cz/clanek/texty-rozjimani-dny-noveny)

Znamení kříže: Ve jménu Otce, …

Večerní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
děkuji ti, že jsi mi vtiskl nesmazatelné znamení
dítěte Božího.
Prosím, sešli mi anděla průvodce,
aby mě chránil a pomáhal mi
• abych dobra tohoto světa užíval s rozvahou a neztratil svobodu, k níž jsi mne pozval,
• abych žil v míru se všemi lidmi a neztratil mír, který jsi mi daroval,
• abych vším, co konám, myslím a říkám, oslavoval tvé jméno a neztratil smysl života, který jsi mi ukázal,
• abych miloval své bližní, sloužil jim a neztratil světlo lásky, do které jsi mne vyvedl z temnot sobectví,
• abych celým životem ukazoval, jak jsi krásný a milosrdný,
• abych šel zmateným a bezradným světem a přinášel lidem zvěst, že se k nim přiblížilo tvé království.
Prosím, aby se na mně naplnila tvá odvěká vůle
učinit člověka obrazem Božím.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Otče náš, … Zdrávas Maria …

Litanie – přímluvy

Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, smiluj se nad námi!

Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, uslyš nás!

Kriste, vyslyš nás!

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi!

Synu, Vykupiteli světa, Bože,

Duchu Svatý, Bože,

Svatá Trojice, jeden Bože,

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás!

Svatá Maria,
která jsi v tradici lidu Božího byla vychována,

Svatá Maria,
která jsi Boží zvěst ochotně přijala,

Svatá Maria,
která jsi Boží slova v srdci uchovávala,

Svatá Maria,
která ses ani pod křížem od Krista neodloučila,

Svatá Maria,
která jsi pro svou věrnost byla v nebi korunována,

Svatá Maria,
k níž se jako k matce po generace utíkáme,

Svatý Konstantine, filosofe, oroduj za nás!

Svatý Metode, arcibiskupe,

Svatý Klimente,

Svatý Gorazde,

Svatá Ludmilo,

Svatý Václave,

Svatý Vojtěchu,

Svatý Prokope,

Svatý Jane Sarkandere,

Svatí Sedmipočetníci,

Všichni svatí a světice, kteří jste šli ve stopách
soluňských bratří,

Dej, všemohoucí štědrý Bože,
abychom svaté knihy,
které nám svatí Cyril a Metod přinesli,
chovali v úctě a četli z nich v rodinách
svým dětem! prosíme tě, vyslyš nás!

Abychom slova Boží,
která do našeho jazyka přeložili,
ochotně přijímali, zbožně rozjímali
a v životě se jimi řídili!

Abychom liturgii,
kterou nám národním jazykem učinili pochopitelnou,
hluboce a pravdivě prožívali
a nacházeli v ní sílu k životu!

Abychom svůj národní jazyk,
kterým dík soluňským bratřím můžeme chválit Boha,
uchovávali čistý a krásný
i v jeho běžném všedním užívání!

Abychom pro zásluhy sv. Cyrila a Metoděje,
kteří vychovali první generaci našich kněží,
měli vždy dostatek vzdělaných pastýřů,
kteří by nás vedli k tobě!

Abychom po vzoru svatých věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
srozumitelně mluvili o tvé slávě
a přinášeli radostnou zvěst!

Abychom se s pomocí svatých Cyrila a Metoděje,
kteří káceli modly a vedli lidi ke svobodě dětí Božích,
uměli vzepřít moderním modlám,
které nás lákají a pak zotročují!

Abychom byli hrdi na svou národní kulturu,
kterou svatí Cyril a Metoděj založili,
a milovali svou vlast,
chránili ji a ve všem zvelebovali!

Abychom z díla svatých patronů Evropy,
kteří usilovali o mír a jednotu našeho kontinentu,
pochopili význam rozmanitosti v jednotě
a pečovali o křesťanský základ moderního evropanství!

Abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje,
kteří nás učili zákonu Božímu a vytvořili náš prvý státní,
žili před Bohem bezúhonně
a pečovali o spravedlnost a pořádek v našem státě!

Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Pane, smiluj se!

Modleme se:
Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi nám poslal svaté Cyrila a Metoděje a za poklad, který nám přinesli. Děkujeme ti, žes nám ho zachoval, i když jsme si ho mnohokrát dost nevážili. Prosíme tě, abychom plně pochopili, že víra je odpověď člověka na tvé slovo, a přijetí tvého Syna, který přichází, aby nám otevřel cestu k pravému životu. Prosíme proto, abys naši víru upevnil a pomáhal nám ve svornosti stavět na základech, které svatí bratři ve svorné jednotě lásky položili. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.


>> Novéna ke křtu ke stažení

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť