Ohlášky 11.3.2012 - 3. NEDĚLE POSTNÍ

Verze pro tisk
  • V neděli 25. března 2012 se po obou mších svatých uskuteční jarní misijní jarmark s prodejem velikonočních pohlednic. Po příjemné zkušenosti z adventního jarmarku i teď zveme všechny, kteří mají zájem se aktivně zapojit a svým výrobkem obohatit prodej, ke spolupráci. Svoje výrobky můžete přinést do 24. 3. 2012 na faru. Ti, kteří neradi tvoří sami doma, zveme mezi nás na misijní tvoření. Ve čtvrtek 15. 3. 2012 od 16 do 18 hodin se uskuteční na faře tvoření pro děti a o týden později 22. 3. 2012 od 20 hodin také pro dospělé. Všechny vás srdečně zveme, přijďte se nechat inspirovat a udělejte i něco pěkného pro druhé. Prosíme, nezapomeňte si s sebou vzít nůžky, vše ostatní je pro vás už připravené. Těšíme se na vás!
  • Nakopírované listy postního zamyšlení na tento týden jsou k rozebrání vzadu na stolku.
  • Matěj s Bonifácem děkují všem malým i velkým dětem, které je nenechaly čekat a přišly za nimi na křížovou cestu s Ježíšem. Už teď vás zvou na další putování.
  • Přišlo nové číslo Nezbedy.
  • V pátek 16. 3. po večerní mši svaté jste srdečně zváni do Uherského Brodu na Večer chval. Téma katecheze je kněžství.
  • V sobotu 17. 3. se koná krátká postní duchovní obnova pro mládež. Začátek je v 15 hodin a předpokládaný konec v 19 hodin. Všichni mladí jste srdečně zváni.
  • Přífarní tábor: 9. - 14. 7. 2012, přihlášky do 1.6. , pro děti od 6-ti let, max. počet 45 dětí, cena 700 Kč.

Postní zamyšlení na 3. týden

Rok biřmování  2012

 

3. postní týden

 

V současné době jsme v naší zemi  svědky toho, že mnoho křesťanů považuje svátost biřmování za určitý „zbytečný“ nadstandard. Tato svátost  je proto často odsouvána na dobu, kdy bude více času, nebo kdy si trochu více ujasníme základy víry apod.

Letošní rok  je  druhým pří- pravným rokem  na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které oslavíme v roce 2013. Arcibiskup olo-moucký Mons. Jan Graubner ve svém pastýřském listě zdůra-znil, že je to především Duch svatý, který buduje Boží království ve světě. A jestliže my nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali všechny kolem nás, pak je nutné obnovit své rozhodnutí pro Boha a otevřít se působení Ducha svatého, který může změnit i dnešní svět!

K zamyšlení nad touto svátostí kéž pomohou i tyto každodenní, postní rozjímání.

 

 

Neděle 11. března

 

Znamení Ducha

 

Život v Duchu nám však ještě není dán v plnosti, nýbrž je to život ve víře, který však přináší konkrétní zkušenost jeho působení.

 

1Kor 12/27-13/13

 

Jeho projevy jsou velmi různé, všechny však slouží evangeliu, jak ty mimořádné, vnějškové (dar jazyků, či uzdravování), tak především ty vyšší, o které zvlášť máme usilovat. Neboť jsou to právě dary víry, naděje a lásky, které nejen pomáhají vydávat svědectví, ale přede-vším budují tělo Kristovo. Skrze tyto vyšší dary Ducha svatého mohou ostatní lidé kolem nás poznat, že Kristovo evangelium není jen nějaká ideologie, ale skutečný život, do kterého je pozván každý z nás.

 

Ať tvé lásky žár bohatý,

stráví naše starosti.

 

 

Pondělí 12. března

 

Dary Ducha svatého

(podle Chales Journet:Vední Duchem svatým, Paulínky 2009)

V Písmu se nemluví o „darech“, najdeme je pod označením „vanutí“, „dech“ (Iz 11,2-3) Slovo „dech znamená dýchání, vdechování  toho, co dává Bůh.

 

2 Kor 8/9

 

Slovo „dar" vyjadřuje, že člověk přijímá to co dává Bůh. Podobně jako plachta zachytává vítr, aby mohla loďka plout kupředu. Ducha sv. podobně jako vítr vidět nemůžeme, ale vidíme působení větru na plachty a dary Ducha v životě člověka.

 

Duch bázně

 

Paprsek ducha bázně, je čistým účinkem lásky. Obava že jsme zarmoutili lásku chybným jednáním, které se odčiní vždy jen nedokonale, obava že nás zaskočí naše city, které ještě nedokážeme dokonale ovlá-dnout. Existuje však ještě něco hlubšího. To je bázeň milu-jícího, že nebude moci dost následovat Ježíše v jeho ponížení. (Mt 8,19-20)

 

 

Úterý 13. března

 

Duch síly

 

Duch síly přichází ke slovu v obtížných situacích, kde se jedná o spásu, o život ve víře a dobru. 

 

Mk 10/32-34

 

Když byl Ježíš pokřtěn, "Duch (ho) vyvedl na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty …“ (Mk 1,12).

Druhým aspektem ducha síly je  snášet pronásledování  bez nenávisti a vzbouření, neboť by to znamenalo pro­hru. Roku 177, za císaře Marka Aurelia, byli Lyonští mučedníci mučeni pokládáním na rozžhavené železné lavice a následujícího dne je čekalo totéž mučení. Dar síly vede člověka, aby nikdy nerezignoval. Duši pohlcuje horlivost – sv. Tomáš ji popisuje jako „intenzivní lásku, která nestrpí nic, co se jí příčí“.

 

Středa 14. března

 

Duch zbožnosti

 

Duch zbožnosti nás obrací k Bohu, abychom mu poděko-vali nejen za to všechno, co nám kdy dal, ale také za to, kým je, a abychom ho uctívali jako Otce a Původce všeho co existuje.

 

Ef 3,13-19

 

Duch zbožnosti nechává  člověka objevovat všeobjí-mající moc Božího otcovství a jejich přijetí za Boží děti.

Díky tomu dokážou přijímat jako své bratry všechna stvoření, i ta neživá, se zákony které jim vládnou. Přebývá v nich shovívavost a neochvěj-ná vlídnost. Tak jako Ježíš mohou přijímat všechno z Otcovy ruky. „Ježíš nevidí v Jidášovi jeho nepřátelství, ale vůli Otce, který ho miluje. Proto Jidáše nazývá přítelem“ (B. Pascal) Přijali od Ježíše tajemství, jak porazit zlo dobrem. Díky pokoji ve své duši jsou neporazitelní.

 

Čtvrtek  15. března

 

Duch rady

 

Žádné váhání, žádné průtahy. Jen jistý pohled a jasná rozhodnutí v nejtěžších okam-žicích života.

 

Lk 12/11-12

 

Obrovská pohotovost, ucelenost. Ve dvanácti letech Ježíš ví, že musí zarmoutit srdce svých rodičů, ve třiceti je mu jasné, že má žádat křest od Jana. Jeho podobenství jsou tak silná a jasná, že každý cítil a ještě dnes cítí, že oslovují právě jeho, osobně. Ježíš čte v srdcích svých protivníků, rozkrývá jejich přetvářku. Nepřátelé mu kladou nástrahy: "Je správné platit daň císaři?" Odpoví-li záporně, roz­dmýchá vzpouru, odpoví-li kladně, zradí spasitelské poslání Božího lidu ... Ale přichází jasná odpověď: ,, Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu" (Mt 22,21) I my zakoušíme intenzivně potřebu prosit o to, aby na nás sestoupil duch rady. Nebyl nám snad přislíben? To, co vykonal v Kristu, bude i dál činit ve své církvi.

 

Pátek  16. března

 

Duch poznání

 

Ježíš zvěstuje nauku "skrytou moudrým a rozumným". Je to znalost jiného druhu.

 

Kaz 1/18

 

Nepotlačitelné úsilí srdce zamilovaného do Boží lásky, které nic nezastaví v jeho hledání stop a znamení Boží pří­tomnosti kdekoli ve stvoření. Všechny věci pro něj budou Božím znamením tak jako pro svatého Františka z Assisi.

Když nastane další moment, všechna stvoření vydají svěde-ctví o nekonečné vzdálenosti, která je odděluje od Boha. Francouzský básník Paul Claudel napsal „Kdyby o Tobě tento svět tolik nepromlouval, moje trápení by nebylo takové.“ Představme si prázdnotu, která zůstane doma po milované bytosti.

Ještě vetší bolest působí pozná-ní, jak je odmítána Ježíšova láska.

 

Čím víc vzrůstá v duši láska, tím více v ní roste i cit

pro urážku lásky.

 

 

Sobota 17. března

 

Duch rozumu

 

Bůh je láska, a když duše setrvává v lásce, setrvává v Bohu, vzniká tu souzvuk mezi Bohem, který k ní mluví, a naslouchající duší. Její víra získává na pronikavosti, není to už plamínek olizující povrch dřeva, ale samotné dřevo se proměňuje v řeřavé uhlíky. Každá z pravd víry se stane světlem objasňujícím tajem-ství života.

 

1Kor 13/12

 

Milující přilnutí Benedikta Lambra k tajemství eucharistie překonalo vše, co o tom doká-zal říci. O tomto venkovanovi vypráví svatý Jan Maria Vianney. Rolník odložil večer svůj rýč u dveří kostela a šel se posadit blízko svatostánku. Neměl knihu a jeho rty se nepohybovali. S obavou, aby nepromarnil čas se k němu sv. Jan Vianney přiblížil: „Copak tu děláte, pane?“ Labre ukázal na svatostánek a odpověděl: „Dívám se na něho a on se dívá na mne!“

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť