Ohlášky 18.3.2012 - 4. NEDĚLE POSTNÍ

Verze pro tisk

  • V neděli 25.března 2012 se po obou mších svatých uskuteční jarní misijní jarmark s prodejem velikonočních přání a pohlednic. Pokud se chcete zapojit, můžete přinést svoje výrobky do 24. 3. 2012 na faru.

      Ty, kteří neradi tvoří sami doma, zveme mezi nás na misijní tvoření ve čtvrtek 22. 3. 2012 od 20 hodin na faru. Vezměte si s sebou ulamovací nůž a nůžky, vše ostatní je pro vás už připravené. Těšíme se na vás!

 

  • V pondělí v 9 hod bude na faře setkání maminek a dětí. Těší se na vás Matěj a Bonifác.

  • Zveme znovu všechny malé i velké děti Boží v sobotu 24. března 2012 na 16.30 h do kostela na KŘÍŽOVOU CESTU PRO DĚTI. Těší se na tebe Matěj s Bonifácem a hlavně Pán Ježíš.

  • Přihlášky na přífarní tábor budou k dispozici až po Velikonocích.

  • Velikonoční společná svátost smíření bude letos v sobotu před Květnou nedělí 30.3. 2012 od 9 hod.

Postní zamyšlení na 4.týden

Rok biřmování  2012

 

4. postní týden

 

V současné době jsme v naší zemi  svědky toho, že mnoho křesťanů považuje svátost biřmování za určitý „zbytečný“ nadstandard. Tato svátost  je proto často odsouvána na dobu, kdy bude více času, nebo kdy si trochu více ujasníme základy víry apod.

Letošní rok  je  druhým pří- pravným rokem  na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které oslavíme v roce 2013. Arcibiskup olo-moucký Mons. Jan Graubner ve svém pastýřském listě zdůra-znil, že je to především Duch svatý, který buduje Boží království ve světě. A jestliže my nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali všechny kolem nás, pak je nutné obnovit své rozhodnutí pro Boha a otevřít se působení Ducha svatého, který může změnit i dnešní svět!

K zamyšlení nad touto svátostí kéž pomohou i tyto každodenní, postní rozjímání.

 

 

Neděle 18. března

 

Duch Moudrosti

 

Duch Moudrosti člověku dovoluje, aby měl ve víře podíl na Moudrosti, která shůry s mocí a lehkostí určuje a řídí všechny věci od jednoho až na druhý konec vesmíru.

 

1Kor 2/6-16

 

Cítí se, jakoby souzněl s tím, který svět stvořil, pak jej vykoupil na kříži, aby jej mohl jednoho dne proměnit ve slávě. Nemůže se ubránit obdivu před tajemstvím moudrosti, která nechává ve hře lidskou i božskou svobodu a kdy vítězství patří lásce. Svatý Augustin píše: „Všemohoucí Bůh, který jako svrchovaný pán ovládá všechny věci, je svrchovaně dobrý, a tak by nikdy nedopustil, aby se do jeho díla vloudilo sebemenší zlo, kdyby jeho všemohoucnost a dobrota ho nedokázaly obrátit v dobro.

Ponoření do božského pokoje jsou nade všemi bouřemi. Nezmate je žádný skandál. Mají ve věcech jasno.

 

 

Pondělí 19. března

 

Plody Ducha svatého

 

Žijeme-li vírou v Pána Ježíše, zákonitě se v našem životě objeví ovoce Ducha svatého.

 

Gal 5,22-23

 

Ovocem společenství s Bohem, ovocem Ducha svatého je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, věrnost, tichost, dobrota a sebeovládání. Nic nepřitahuje věřící i nevěřící lidi k Bohu víc než to, když vidí v životě lásku, radost, pokoj, smysl a řád. Život, který je ztvárněním těchto vlastností, je svědectvím pro Boha a pro smysluplnost křesťanské víry. Ovoce Ducha v životě křesťana je nezbytné. Přitom to však není naše zásluha, že tyto plody neseme. Ovoce Ducha není výsledkem výkonu křesťana nebo příčinou jeho spasení, ale je důsledkem pěstování živého přátelství s Bohem.

 

 

Duchu svatý, nauč mne správně se modlit.

 

 

Úterý 20. března

 

Láska, Radost a Pokoj

 

Plody Ducha svatého, nad kterými se dnes  můžeme zamý-šlet jsou:

 

Jan 15, 12-13

 

LÁSKA. Jedná se o lásku, která nám od přirozenosti není vlastní. Je to láska nesobecká, nezištná, láska, která miluje bez podmínek. Je založena na sebeobětování.

RADOST. Jde o radost z poznání Boha a Pána Ježíše, z odpuštění hříchů, z plánu spasení, z poznání pravdy, z nalezení smyslu života, ze společenství nových bratrů a sester, ze služby druhým.

POKOJ. Je to pokoj v nitru, vnitřní vyrovnanost, harmonie, klid. Je to Boží pokoj, který naplňuje člověka, aby byl spokojen a důvěřoval Pánu za všech okolností. Je to pohoda a soulad s Bohem i s lidmi.

 

Duchu svatý, lásko věčná, nauč mne dávat

dobrý příklad jiným.

 

 

Středa 21. března

 

Trpělivost a Laskavost

 

Plody Ducha svatého, nad kterými se dnes můžeme zamýšlet jsou:

 

2. Petr 1, 5-6

 

TRPĚLIVOST. Trpělivý člo-věk zůstává i uprostřed shonu a nervozity vyrovnaný, klidný a vytrvalý. Má cíl a jde za ním navzdory všem překážkám. Nejde jen o potlačení zlosti. Trpělivý člověk je vždy ochoten odpustit a čekat na změnu u druhého. Nechce vše hned.

 

LASKAVOST. Laskavostí nazýváme projevy opravdové lásky v srdci. Laskavý člověk jedná s druhými lidmi tak, jak Bůh jedná s ním - se slitová-ním a velkorysostí. Jedná jemně a s úctou.

 

Duchu svatý,

světlo duši blažící,

nauč mne vidět

potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky.

 

 

Čtvrtek 22. března

 

Věrnost a Tichost

 

Plody Ducha svatého, nad kterými se dnes můžeme zamýšlet jsou:

 

Zjevení 14, 12

 

VĚRNOST. Zde se myslí na věrnost vůči Bohu, sobě a druhým, věrnost vůči poznání, vůči Božímu zákonu. Člověk se staví čestně k životu, respektuje a ctí určité hodnoty. Je spolehlivý a důvěryhodný.

 

TICHOST. Tichý neznamená zakřiknutý. Tichý člověk nemusí být zá všech okolností zticha. Naopak, umí se postavit čelem k problémům a řešit mezilidské konflikty. Dělá to však s úctou k druhým lidem a pokorou. Bere na své bližní ohled, aby jim neublížil. Být tichý znamená být ohleduplný, pokorný a mírný.

 

Duchu svatý,

který konáš v duších zázraky, veď mne k dokonalosti.

 

 

Pátek 23. března

 

Dobrota a Sebeovládání

 

Plody Ducha svatého, nad kterými se dnes můžeme zamý-šlet jsou:

 

Titovi 3, 3-5

 

DOBROTA. Jde o životní orientaci na dobro, z níž vyvěrá postoj k druhým. Je to vlastnost, která odráží Boží dobrotu k nám. Je to kladný vztah k druhým, kdy jim přejeme dobro, přestože nám třeba ublížili.

 

SEBEOVLÁDÁNÍ. Člověk vyznačující se tímto ovocem se nejen nedá vyprovokovat, ale umí žít vyrovnaně - bez nená-visti, zloby a závisti. Dokáže ovládat své vášně a touhy a projevuje sebeovládání i v jídle a pití. Ví, co je prospěšné (to užívá střídmě) a co je škodlivé (toho se vyvaruje). Nevzteká se. Je vnitřně vychovaný, ukázně-ný. Má nad sebou moc, ovládá se. Je čestný v myšlenkách i činech.

 

Duchu svatý, nauč mne žít

moudře a trpělivě.

 

 

Sobota 24. března

 

Poslušnost

 

Znakem pravé víry křesťana není schopnost dělat zázraky, uzdravovat, prorokovat nebo mluvit jazyky, ale život plný lásky a poslušnosti zjevené Boží vůle.

Mt 7, 21-23

Ryzost křesťana se nepozná podle výkonu nebo duchovních darů, ale podle ovoce Ducha, podle lásky a poslušnosti. Bez poslušnosti se nedá mluvit o následování. Pán Ježíš v kázání na hoře ukazuje, že opravdovost následování se nepozná podle uzdravování, prorokování, mluvení jazyky a podobně, ale podle poslušnosti jeho vůle, jeho zákona. Znamením pravého křesťana je nezištná láska, která se projevuje konkrétními činy služby a odpovědné poslušnosti. Takový život se vyznačuje ovocem Ducha. Jen tam, kde existuje nesobecká láska, mohou správně působit duchovní dary

 

Duchu svatý,

dobroto nekonečná,

dej mi vytrvalost v dobrém.

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 5 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť