Věrouka

Verze pro tisk

1. Co je největší touhou každého člověka?
Největší touhou každého člověka je, aby byl šťastný a blažený.

2. Kde najde křesťan trvalou blaženost a štěstí?
Křesťan nachází trvalou blaženost a štěstí v Kristu.

3. Co je víra?
Víra je osobní přilnutí celého člověka (rozumem i vůlí) k Bohu a přijetí a zachovávání toho, co Bůh zjevil.

4. Která je první základní pravda?
První základní pravda je: Bůh je a je jen jeden.

5. Z čeho můžeme poznat, že Bůh existuje?
Že Bůh existuje, nám říká:
a) stvořený svět okolo nás
b) svědomí v nás
c) Boží zjevení.

6. Může člověk rozumem poznat Boha?
Když člověk pozoruje řád a krásu světa a naslouchá hlasu svého svědomí, může poznat, že Bůh existuje. (rozumem ale nemůže poznat jaký Bůh je)

7. Kdo je Bůh?
Bůh je stvořitel a Pán celého světa a náš nebeský Otec. Má nás rád a chce nás všechny přivést k sobě do nebe. Kdo je Bůh poznáváme z jeho Zjevení, které je obsaženo v Písmu svatém a v Tradici církve.

8. Která je druhá základní pravda?
Druhá základní pravda je: V Bohu jsou tři osoby: Otec, Syn a Duch svatý.

9. Kdo nám pověděl, že v jednom Bohu jsou tři osoby?
Pověděl nám to sám Boží Syn Ježíš Kristus.

10. Jak nazýváme tři Božské osoby jedním jménem?
Tři Božské osoby jedním jménem nazýváme: Nejsvětější Trojice.

11. Co připisujeme třem Božským osobám?
Třem Božským osobám připisujeme: že Bůh Otec nás stvořil, Syn Boží nás vykoupil a Duch svatý nás posvěcuje.

12. Která je třetí základní pravda?
Třetí základní pravda je: Syn Boží se stal člověkem, aby nás vykoupil a spasil.

13. Jak se Syn Boží stal člověkem?
Syn Boží se stal člověkem tak, že mocí Ducha svatého přijal tělo z Panny Marie a přijal lidskou duši.

14. Kdo je Ježíš Kristus?
Ježíš Kristus je zároveň Božím Synem i synem Panny Marie, je Bohem i člověkem, protože má Božskou i lidskou přirozenost. Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk.

15. Kdo je matkou Ježíše Krista?
Matkou Ježíše Krista je Panna Maria, Bohorodička.

16. Kdo byl pěstounem Ježíše Krista?
Pěstounem Ježíše Krista byl svatý Josef, který se o něho otcovsky staral.

17. Kde se narodil a vyrůstal Ježíš Kristus?
Ježíš Kristus se narodil v Betlémě a vyrůstal v Nazaretě.

18. Kdo napsal Ježíšův život a učení?
Ježíšův život a učení zapsali evangelisté: Matouš, Marek, Lukáš a Jan.

19. Co učil Ježíš Kristus?
Ježíš učil všechno, co je potřebné k tomu, abychom byli v životě šťastní a jednou získali věčnou nebeskou blaženost.

20. Jak nazval Ježíš svoje učení?
Ježíš nazval svoje učení evangeliem – radostnou zvěstí.

21. Které jsou hlavní pravdy Kristova učení?
Hlavní pravdy Kristova učení jsou:
a) Bůh je láska
b) Bůh Otec posílá na svět Krista – Lásku
c) Kristus posílá svým věrným Ducha svatého – Ducha Lásky.

22. Čím nás Ježíš Kristus vykoupil?
Ježíš Kristus nás vykoupil svým umučením, smrtí a zmrtvýchvstáním.
„Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3, 16)

23. Co se stalo třetí den po Ježíšově smrti?
Pán Ježíš třetí den po své smrti slavně vstal z mrtvých.

24. Co se stalo 40. den po Ježíšovu zmrtvýchvstání?
40. den po svém zmrtvýchvstání Ježíš vstoupil do nebe.

25. Která je čtvrtá základní pravda?
Čtvrtá základní pravda je: Bůh je spravedlivý soudce, který dobré odměňuje a zlé trestá.

26. Kdy přijde znovu Ježíš Kristus viditelně na svět?
Ježíš Kristus přijde znovu viditelně na svět na konci světa.

27. Jak se jmenuje soud na konci světa?
Soud na konci světa se jmenuje poslední soud, nebo soud světa. (Mt 25, 31 -46.)

28. Kam půjdou po posledním soudu dobří a kam zlí?
Po posledním soudu dobří půjdou do nebeské slávy, zlí do věčného zatracení.

29. Jak se jmenuje soud po smrti člověka?
Soud po smrti člověka se jmenuje osobní soud.

30. Kam může přijít lidská duše po osobním soudě?
Lidská duše po osobním soudu přijde buď do nebe, nebo do očistce, nebo do pekla.

31. Která je pátá základní pravda?
Pátá základní pravda je: Duše člověka je nesmrtelná.

32. Jak stvořil Bůh člověka?
Bůh stvořil člověka tak, že tělo mu utvořil ze země a vdechl mu duši - dech života.

33. Proč stvořil Bůh člověka?
Bůh stvořil člověka proto, aby člověk Boha svým životem chválil a oslavoval.

34. Co je člověk?
Člověk je bytost stvořená k Božímu obrazu:
a) má rozum a svobodnou vůli
b) je schopný myslet a milovat
c) je schopný přijat Boží dar – účast na Božím životě

35. Která je šestá základní pravda?
Šestá základní pravda je: Milost Boží je pro spásu nevyhnutelně potřebná.

36. Můžeme být vlastní silou spasení?
Vlastní silou nemůžeme být spaseni, potřebujeme k tomu Boží milost.

37. Co je Boží milost?
Boží milost je nadpřirozený dar, který nám uděluje Duch svatý pro zásluhy Ježíše Krista.

38. Jaká je Boží milost?
Boží milost je dvojí:
a) pomáhající
b) posvěcující

39. Co je pomáhající Boží milost?
Pomáhající milost je dar Ducha svatého, který nás osvěcuje, abychom poznali, co je správné, a posiluje, abychom to také konali. (umenšuje se lehkými hříchy)

40. Co je posvěcující Boží milost?
Posvěcující Boží milost je nadpřirozený Boží dar, který nás přetváří na Boží děti a dává nám účast na Boží přirozenosti. (těžkým hříchem se tato milost ničí)

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 3 hosté.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť