Historie farnosti

Verze pro tisk

Nivnice - panorama z Hůrky

Obec Nivnice se rozprostírá mezi dvěma návršími, Hůrkou a Čupy. Na Čupech stojí kaple Nejsvětější trojice z r. 1912, na Hůrce kaple Panny Marie Růžencové. Ta je z r. 1898. Třetí kaple zasvěcená Janu Nepomuckému se nachází při silnici vedoucí ke kostelu, byla postavena k 1000. výročí úmrtí sv. Metoděje v r. 1885. Čtvrtou kaplí v Nivnici je kaple Povýšení sv. Kříže poblíž lesa Královy.

První písemná zmínka o farním kostelu je z r. 1403. Dá se ale předpokládat, že byl postaven již dříve, protože podle historických pramenů patřila obec od r. 1261 cisterciáckému klášteru vizovickému, a náboženský život tehdejších obyvatel se tedy soustřeďoval pravděpodobně buď v kostele nebo ve větší kapli. Po rozpadu Velké Moravy přišli do Nivnice slovanští kněží, žáci sv. Metoděje. Postavili si zde kostel v prostoru nynějšího hřbitova a zasvětili ho sv. Kříži. Do tohoto kostela si nechali daleko na východě v Sedmihradsku zhotovit zvon s nápisem, který v překladu zní: " Tvá slova, Kříži, Tvůj hlas já chápu. Ježíše Krista Nazaretského slaví křížem vše, co žije v tomto roce 1001. Ó PANE." Nápis je psán zčásti cyrilikou a zčásti latinkou. Tento zvon byl několik let v zámku Vrchotovy Janovice ve zvonařském muzeu a v posledních letech obci Nivnice navrácen.

V r. 1261 daroval brumovský kastelán Smil ze Střílek obec Nivnici jako nadaci cisterciáckému klášteru ve Vizovicích Smilheimu, který sám založil. Vizovický klášter s veškerým svým zbožím a i s Nivnicí patřil v letech 1483 - 1526 pánům z Kunštátu. Přišli sem němečtí mniši, misionáře vyhnali a kostel zasvětili archandělu Michaelovi. Pozdější zprávy uváděly dokonce kostely dva, hořejší a dolní.

Jako první duchovní správce farnosti se r. 1490 uvádí kněz Gregor. Po něm následovala celá řada kněží, z nichž mnozí byli při nájezdech loupeživých hord, přijíždějících od Uher, zavražděni nebo umučeni. Hodně jich také padlo za obět řádění moru a cholery.

Kostel zasvěcený sv. Andělům strážným stojí uprostřed obce. Stavba začala v roce 1741 a kostel byl dokončen roku 1752, kdy jej 3. listopadu požehnal tehdejší farář Josef Schpluchovský. Stavbu navrhl farář Antonín Václav Czernoch, šlechtic, bakalář a lidumil, který v Nivnici působil od r. 1706 do r. 1733 a na stavbu kostela věnoval veškeré jmění.

Nad hlavním oltářem kostela je umístěno sousoší sv. Anděla strážce chránícího dvě děti před pádem do propasti. Je to dílo nivnického řezbáře Karla Bartka. V presbytáři naproti sakristie se nachází kaple Panny Marie Lurdské s Božím hrobem. V lodi kostela jsou dva boční oltáře, sv. Josefa a sv. Anny. Věž kostela má tři zvony z r. 1947 a umíráček s letopočtem 1747. Varhany pořízené v r. 1959 čítají 26 rejstříků a 2222 píšťal. Kostel byl konsekrován v r. 1993 olomouckým arcibiskupem msgrem Janem Graubnerem.

Vychovatelská knihovna J. A. Komenského - současná podoba

Z nivnické farnosti vzešla řada řeholních sester a kněží. Z nich nejvyššího vzdělání i církevní hodnosti dosáhl msgre ThDr. Josef Kachník, řádný profesor Karlovy univerzity. Je pohřben v Praze na Vyšehradě. Založením vychovatelské knihovny J. A. Komenského v Nivnici po sobě zanechal trvalou památku.

Naposled byli z řad nivnických farníků vysvěceni dva noví kněží: 4. 7. 1998 P. Petr Krajčovič a 25. 9. 1999 P. Josef Josefík. Od 10. 10. 1999 mají naši farníci také novou přímluvkyni. V parčíku před farou byla slavnostně vysvěcena socha nivnické Panny Marie. Nynějším duchovním správcem nivnické farnosti je P. Zdeněk Klimeš. Podle farní kroniky je to od r. 1490 stopátý kněz působící ve farnosti.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 10 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť