Ohlášky 25.3.2012 - 5. NEDĚLE POSTNÍ

Verze pro tisk

  • Dnes po mši svaté se koná před kostelem Misijní jarmark. Výtěžek bude věnován na podporu dětí v chudých zemích. Misijní klubko děkuje za vaše dary i za spolupráci při tvoření.

  • Minulou neděli se při sbírce na malování kostela vybralo 34350,- Kč. Všem, kteří jste přispěli, ať Bůh odplatí.

  • V sobotu před Květnou nedělí je od 9.00 společná velikonoční zpověď. Využijte této příležitosti v hojném počtu. Ve Svatém týdnu se bude zpovídat pouze v pondělí přede mší svatou.

  • Celý týden můžete v sakristii zapisovat nemocné. Otec Petr je bude navštěvovat v pondělí Svatého týdne od 8.00 hodin.

  • Společné udílení svátosti nemocných v kostele bude taktéž v pondělí Svatého týdne při večerní mši svaté.

  • V sobotu před Květnou nedělí 31. 3. se uskuteční v Uherském Brodě setkání mládeže našeho děkanátu. Začínáme ve 14.00 mší svatou. Těšit se můžete na velkou hru po Brodě, povídání o cestě do Santiaga, dílničky, biblické tance a působivou meditační křížovou cestu. Přijďte společně s ostatními mladými zažít radost z víry.

  • Na Květnou neděli si přineste do kostela ratolesti na posvěcení a také postní krabičky, kde jste dávali své ušetřené peníze.

Postní zamyšlení na 5.týden

5. postní týden

 

Liturgie biřmování

Uvedení do tématu týdne

 

Ef 1/3-6

 

Působení Ducha svatého je rozmanité. Ale opravdu zvlá-štním způsobem se projevuje v liturgii. Patriarcha Antiochie Ignatios IV. v roce 1968 na IV. shromáždění Ekumenické rady církví ve švédské Uppsale řekl: „Bez Ducha svatého je liturgie jen vzpomínkovým rituálem. Ale s Duchem svatým je liturgie živou památkou.“.

A je tomu skutečně tak. Vždyť vznešené Boží dílo naší spásy, které je přítomné v Kristově velikonočním tajemství, cír-kev slaví a prožívá ve svaté liturgii. Bohoslužba je výsostný způsob, jak zakoušet blízkost Boha Otce, vstupovat do Kristova velikonočního tajem-ství a to v síle a lásce Ducha svatého. Takovou je i liturgie svátosti biřmování. V tomto týdnu si připomene její hlavní části, abychom se i tímto způsobem připravili na blížící se obnovu této svátosti na slavnost Seslání Ducha svatého. 

 

Neděle 25. března

 

Jednota iniciačních svátostí

„Svátostmi uvedení do kře-sťanského života - křtem, biřmováním a eucharistií - jsou položeny základy křesťanské-ho života.“    (KKC 1212)

Ef 3/14-21

 

Jednota těch svátostí je velmi silná. Papež Pavel VI. řekl: "Věřící, znovuzrozeni svatým křtem, jsou posíleni svátostí biřmování a potom jsou živeni pokrmem věčného života v eucharistii, takže díky těmto svátostem jsou schopni stále víc a stále lépe okoušet poklady božského života a rozvíjet se až k dosažení dokonalosti lásky." Když člověk zůstane někde „na půli cesty“, tak se nutně musí cítit duchovně oslabený. Tato duchovní jednota je také důvodem, proč katechumeni tyto svátosti přijímají všechny společně. I když u nás je také praxe, že nově pokřtění dospělí biřmování přijímají v kate-drále, aby se zdůraznil význam širšího společenství církve. 

Duchu svatý,

upevni naši víru!

 

Pondělí 26. března

Účinky svátosti biřmování

Účinkem této svátosti je plné vylití Ducha svatého, jak bylo kdysi uděleno apoštolům v den letnic. (KKC 1302)

 

Sk 2/1-4.14.32-33

 

Biřmování přináší vzrůst a prohloubení křestní milosti:

- hlouběji nás zakořeňuje do Božího synovství

- pevněji nás spojuje s Kristem

- rozmnožuje v nás dary Ducha svatého

- dokonaleji nás připoutává k církvi

- poskytuje nám zvláštní sílu Ducha, abychom šířili a bránili víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovy svědkové, abychom statečně vyznávali Kristovo jméno a abychom se nikdy nestyděli za kříž.

Takový je výčet účinků této svátosti. Ale bez naší křesťanské aktivity tyto milosti zůstanou jako zasazená semínka, která nepřinesla plody, protože nebyla zalévána životodárnou vláhou.

 

Duchu svatý, daruj nám svůj pokoj a radost!

 

 

Úterý  27. března

Příprava na biřmování

Příprava pokřtěných na přijetí biřmování je úkolem celého Božího lidu. (Nejen kněze!)

 

Sk 1,4-5.13-14

 

Kněz má povinnost dbát o to, aby všem pokřtěným byla dána možnost přijmout biřmování a aby přípravu vykonával s největší péčí. Ale za uvedení dětí do svátostného života jsou zodpovědní především rodiče. Kolikrát snažení kněze je jediné působení na duši mladého člověka, protože ze strany rodičů a prarodičů se jim nedostává pravé duchovní péče a přípravy. 

Příprava na biřmování má být zaměřena k tomu, aby vedla křesťana      důvěrnějšímu

spojení s Kristem, k živější důvěrnosti s Duchem svatým, s jeho působením, s jeho dary a pobídkami, aby mohl lépe převzít apoštolskou zodpovědnost křesťanského života.

 

Duchu svatý,  utvrzuj nás v pravdě!

 

 

Středa  28. března

 

Modlitba nad biřmovanci

 

Duch, který učí církev a připomíná jí všechno, co Ježíš řekl, ji také vychovává k životu modlitby.      (KKC 2623)

 

Sk 8/14 - 17

 

Vztažení rukou nad biřmovance od oltáře, které se koná s předepsanou modlitbou před pomazáním křižmem, je třeba považovat za velmi důležité, protože přispívá k plnějšímu pochopení svátosti biřmování. Zdůrazňuje se v ní návaznost na svátost křtu a přijetí plnosti a pomazání Duchem svatým. Již ve křtu jsme přijali Ducha svatého, proto se v této modlitbě zdůrazňuje plnost jeho darů právě výčtem sedmi darů Ducha svatého. A pomazáním Duchem svatým se myslí především poslání pokřtěného zvěstovat slovem i životem Kristovo evangelium.

 

Všemohoucí Bože, sešli na nás svého Ducha Utěšitele!

 

 

Čtvrtek 29. března

 

Pomazání křižmem

 

Svátost biřmování se uděluje pomazáním křižmem na čele, které se dělá při vzkládání ruky a slovy: "Přijmi pečeť daru Ducha svatého".

Ex 40/9-16

Jeden krátký okamžik udělení svátosti biřmování, ale hned tři podstatné symbolické úkony - pomazání křižmem, vzkládání ruky a slova. Postupně si probereme tyto tři úkony. V liturgii biřmování je pomazání gesto, které činí biskup. My to vnímáme jako „duchovní pomazání“, tzn. jednorázové přijetí Ducha svatého. Ale je třeba ještě pomazání prožívat jako trvalý stav, způsob jednání, životní styl. Co můžeme pro pomazání učinit z naší strany? Pomazání Duchem je dar, ale my můžeme odstranit překážky, které brání jeho rozlití. Každý duchovní úkon prožívaný zbožně nám pomáhá zakoušet „libou vůni“ Ducha svatého.

Duchu svatý, rozmnož naši lásku!

 

 

Pátek 30. března

Vzkládání ruky

Vkládáním rukou uzdravoval Ježíš nemocné. ... Vkládáním rukou apoštolů je předáván Duch svatý. Církev uchovala toto znamení vylití Ducha ve svých svátostech. (KKC 699)

Sk 9/10 - 18

 

Vkládání rukou nám připomíná samotného Ježíše, protože on toto gesto často používal. Zvláště při uzdravování nemocných a při žehnání (např. dětem). Apoštolové přebírají od svého mistra toto gesto. A biskupové, jako nástupci apoštolů, tímto gestem pokračují v předávání Božího požehnání. Autor listu Židům zařazuje vkládání rukou mezi základní prvky křesťanské víry: pokání z mrtvých skutků, víra v Boha, učení o křtu a vzkládání rukou, učení o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Dnes je toto gesto nedílnou součástí obřadu všech svátostí. Ale všichni ho můžeme používat, zvláště při přímluvné modlitbě za bližního.

Duchu svatý, dej nám sílu
   ke svědectví tvému Kristu!

 

 

Sobota 31. března

 

„Přijmi pečeť“

„Přijmi pečeť daru Ducha svatého“ znamená „Přijmi pečeť daru, kterým je Duch svatý“.

2 Kor 1/21-22

 

Pečeť je symbolem blízkým symbolu pomazání. Krista totiž „Bůh osvědčil svou pečetí“ (Jan 6,27), a v něm nám také Otec vtiskl svou pečeť. Pečeť je symbolem osoby, její autority a jejího vlastnictví nějakého předmětu. Proto duchovní pečeť je symbolem osoby Ducha svatého, autority Boží a my se stáváme vlastnictvím Boha. Tato pečeť Ducha znamená, že naprosto patříme Kristu, že máme být navždy v jeho službách, ale také je příslibem božské ochrany.

Protože obraz pečeti označuje nesmazatelný účinek pomazání Ducha svatého ve svátostech křtu, biřmování a kněžství, mluvíme o takzvaném „nezrušitelném znamení“, a proto tyto svátosti nemohou být znovu uděleny.

Duchu svatý,
vlej nám naději!

 

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 4 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť