Proslov starostky ke 100. výročí posvěcení Kaple Nejsvětější Trojice v Nivnici

Verze pro tisk

Milí farníci, vážení hosté z okolních obcí,

sešli jsme se dnes na tomto místě, abychom oslavili 100 let od vybudování a posvěcení této nejznámější nivnické kaple, zasvěcené Nejsvětější Trojici. Kaple je majetkem Obce Nivnice (pozn.: na katastrálním území obce jsou celkem 4 kaple, z toho 3 jsou v majetku obce – Nejs. Trojice, Sv. Jana a na Hůrce – a jedna je v soukromém vlastnictví – pod Královy). Mám připravené povídání o historii této kapličky, ale když vás vidím schoulené pod deštníky a pláštěnkami, nevím, jestli mám pokračovat. Na druhou stranu - kdy jindy než dnes by měly zaznít alespoň základní historické údaje...

Nad Nivnicí na Čupech stával od nepaměti kříž – naší předkové jej nazývali Boží mukou. Později ho nahradila malinká kaplička zasvěcená Nejsvětější Trojici. Byla postavená z tlučenice, tedy z hlíny smíšené s plevami a vodou, napěchované do deskového bednění. Na střeše kapličky byl dvojitý cyrilometodějský kříž a podle nivnické tradice byla celá obílená vápnem a dole měla modrou obrovnávku. Kaplička byla ohrazená laťkovým plotem a ve vstupu stál sloupek s otočným křížem, takže dovnitř mohla vejít jen jedna osoba. Podobu této staré kapličky najdete na obrázku, který vám na památku dnešní slavnosti připravila farnost a který vám rozdají ministranti po skončení této slavnostní mše.

Nová kaple, ta současná, byla postavena v roce 1912, z obecních peněz a ze sbírky farníků. Přispěli na ni i tehdejší „legrúti“, tedy budoucí odvedenci na vojnu. Byla postavená z kamene a pálených cihel a vybavená zásluhou tehdejšího kaplana P. Jana Černého, který působil v Nivnici od roku 1905 do roku 1913. Dominantou oltáře zhotoveného z pískovce je sousoší Nejsvětější Trojice. Při pohledu zepředu je vlevo ztvárněn Bůh Otec, který drží v levé ruce žezlo a v pravé zeměkouli s křížem. Po jeho levici je Bůh Syn s křížem a nad oběma se vznáší Duch Svatý v podobě holubice s křížem v pozadí. Dolní část nese na levé straně nápis „Věnovali manželé Magdaléna a Josef Bršlicovi L. P. 1908 k výročí šedesátiletého panování Jeho Veličenstva Františka Josefa I.“ (J. Bršlica č. 131, kostelník). Na pravé straně je uvedeno jméno výrobce: „L. Petřík, Uh. Brod“. Při vybavení kaple byla na zeď u oltáře umístěna bílá mramorová deska s nápisem: „Na památku jubilea šedesátiletého panování Jeho veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. zbudovala Obec Nivnice.“ Po šesti letech, po zhroucení habsburské monarchie a při vzniku československého státu v r. 1918, usoudila obecní rada, že nápis na desce v kapli je už nevhodný a dala na její druhou stranu nápis nový: „Ke cti a chvále Nejsvětější Trojice zbudovali občané nivničtí.“

Kapli vysvětil ve svátek Nejsvětější Trojice roku 1912 uherskobrodský děkan P. Augustin Jeřábek za asistence svého kaplana P. Oskara Malého. Při svěcení, kterého se zúčastnila spousta Nivničanů i farníků z okolních obcí, byly kolem kaple postaveny kupecké krámky. Tato tradice se dodržovala až do roku 1920. Ke kapli se každoročně chodívalo ve svátek Nejsvětější Trojice procesím doprovázeným hudbou. Cestou, kudy se ubíral průvod, byla okna všech domů vyzdobená soškami svatých, svícemi a květinami. „Čupané“ v ten den slavívali svoje místní hody. Dokonce bylo spravedlivě domluveno, že jeden rok půjde průvod dnešní uličkou „K Vodojemu“ a druhý rok uličkou „Čupy“. Mše svatá pak byla sloužena vždy uvnitř, ale kázání bylo hlásáno z kazatelny postavené venku před kaplí.

Z kronik pak víme, že za 2. světové války byly zakázány všechny veřejné slavnosti, průvody a shromáždění. To se týkalo i poutí ke kapli. Za války byla kaple poškozená, byl dokonce prostřelený i obraz Panny Marie. Na samém konci války (duben 1945) byly podle svědectví dosud žijících pamětníků svrženy těsně za ni bomby z letadel, po kterých zůstaly v terénu znatelné krátery. Brzy po osvobození obětaví farníci kapli opravili a poutě v ní znovu pokračovaly až do roku 1972. V tom roce byly opět zakázány, tentokrát komunistickým režimem. Kaple ale naštěstí nezůstala opuštěná. Dobrovolníci ji dále udržovali a zdobili a přestože nesměl kněz v kapli sloužit mši, přicházelo k ní o svátku Nejsvětější Trojice mnoho farníků a konali tady společné pobožnosti. Určitě i jejich modlitby napomohly tomu, že v roce 1989 se náš národ dočkal svobody. Věříme, že se tak stalo na přímluvu blahoslavené Anežky, která byla téhož roku 12. listopadu papežem Janem Pavlem II. prohlášena za svatou. První svobodná děkovná pouť se u Trojice konala v roce 1990. A nyní bych věnovala ráda pár slov udržování kaple. V roce 1912 se obecní národní výbor usnesl, že nově vybudovaná kaple bude udržovaná na náklady obce „na věčné časy“. Bez ochotných dobrovolníků, kteří se ujali správcovství kaple, by se ovšem tento úmysl dal jen stěží naplnit. Proto je třeba vzpomenout a poděkovat těm, kteří se o kapli v průběhu jejích prvních 100 let starali:
• od postavení do r. 1927 to byl Petr Kunčík a jeho manželka Rozálie
• po nich až do r. 1967 převzal udržování kaple jejich syn Vojtěch s manželkou Apolénou
• v tomto roce je vystřídala Marie Velecká č. 410, která se starala o kapli až do roku 1985
• po ní tuto službu na 10 let převzali manž. Stanislav a Františka Hubačovi č. 17
• od r. 1995 dodnes se o kapli starají manž. Stanislav a Drahomíra Trtkovi č. 951.
Všem jim upřímné „Pán Bůh zaplať“ za jejich lásku a péči, kterou kapli nezištně věnovali a věnují.

V roce 1998 až 2000 proběhla rekonstrukce kaple. K rozhodnutí provést ji napomohla bouřka, která v roce 1996 značně poškodila její střechu. Provizorní oprava nezabránila zatékání do nosného zdiva. Proto byla provedena odborná prohlídka, během které bylo zjištěno, že většina trámů je prohnilých. Přizvaný statik navrhl kapli v horní části stáhnout ocelovou konstrukcí a v místech větších prasklin do zdiva zabetonovat kramle. Už tenkrát byla také opravena vlhká omítka, krovy a krycí plechy střechy.

Letošní oprava, uskutečněná v roce 2012 ke 100. výročí posvěcení kaple, je financovaná ze 70 % dotací z EU, z programu MAS Leader 2007-2013, a z 30 % z obecního rozpočtu. Celkové stavební výdaje dosáhly 665 tis. Kč. Kromě nich vynaložila obec dalších 100 tis. a farnost zhruba 30 tis. Kč na terénní úpravy, projektovou dokumentaci a zpracování žádosti o dotaci. I když jsme opravu začali plánovat už před rokem a půl, příslib dotace jsme získali až na začátku letošního dubna. Během rekordně krátké doby, tedy během dubna a května, jsme zvládli výběrové řízení i samotnou realizaci. Ta spočívala v kompletním odvlhčení zdiva metodou chemické clony, nahrazení staré neprodyšné dlažby novou cihelnou, uloženou v pískovém loži, sanaci vnitřních i vnějších omítek, podbetonování základů kaple do hloubky 1,5 m, vybudování chybějících trativodů, položení nové pískovcové dlažby kolem kaple a před kaplí, nátěru střechy a nátěru fasády. Harmonogram prací se tak podařilo úspěšně dodržet a k dodělání zůstala podle plánu pouze vnitřní výmalba, kterou nebylo možné stihnout z důvodu vysychání vnitřní sanační omítky a která přijde na řadu ještě do konce tohoto měsíce.

Práce provedla firma Uherskobrodská stavební z Bánova, které patří upřímné poděkování za poctivě odvedenou práci. Vy, kteří jste sem pravidelně chodili, víte, že pracovali i o sobotách a státních svátcích, aby se práce stihly a my jsme mohli oslavit dnešní 100. výročí posvěcení. Poděkovat chci také firmě IS Projekt z Uh. Brodu za kvalitní stavební dozor. Především ale děkuji našemu duchovnímu správci Otci Petrovi za iniciativu a příkladnou spolupráci farnosti a samosprávy obce. Vždyť samotné práce na kapli začaly už vloni na podzim dobrovolnými brigádami farníků, kterými jsme ušetřili 55 tis. Kč. Do příprav na oslavu se včera v sobotu zapojili v hojném počtu biřmovanci a dnes v neděli dopoledne mnoho mužů z farnosti.

Myslím, že se podařilo dobré dílo. Co tedy popřát na závěr? Ať slouží ke svému účelu nejen dalších 100 let, ale i po mnoho dalších století... Ať je nadále místem setkávání lidí s Boží Trojicí i oblíbeným místem vycházek Nivničanů i návštěvníků naší obce!

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť