Kaple Nejsvětější Trojice

Verze pro tisk

Poloha GPS: N48,975823° E17,657486°

Boží muka a původní kaplička

Nad Nivnicí na Čupech, na „Panském kopci“ vévodícímu celému okolí stávala od nepaměti Boží muka. Později je nahradila malá kaplička zasvěcená Nejsvětější Trojici. Toto kapličku popsal a vypodobnil její pamětník, nivnický farník Jan Bršlica č. 534 (1889 – 1984). Podle jeho vyprávění byla původní kaplička, jejíhož zbourání se zúčastnil, zbudována z tlučenice, tj. z hlíny smíšené s plevami a vodou, napěchované do deskového bednění. Na vrcholu kapličky byl dvojitý cyrilometodějský kříž, byla obílena vápnem a jak bylo tehdy zvykem u většiny nivnických chalup, měla modrou obrovnávku. Kaplička byla ohrazena laťkovým plotem a přede dveřmi stál sloupek s otočným křížem, takže dovnitř měla vejít jen jedna osoba.

Původ nové kapličky

kaple Nejsvětější TrojiceNová kaple byla postavena v roce 1908 ze sbírky farníků. Přispěli na ni i tehdejší „legrůti“ (tj. budoucí odvedenci na vojnu) obnosem, který jim zbyl od zábavy spolu s dary, co dostali od lidí, když chodili nakonec masopustu za maškary. Byla postavena z kamení a vybavena přičiněním tehdejšího kaplana P. Jana Černého, který působil v Nivnici od roku 1905 do roku 1913. 

Oltář zhotovený z pískovce má uprostřed sousoší Nejsvětější Trojice. Bůh Otec drží v levé ruce žezlo a v pravé zeměkouli s křížem. Po jeho levici je Bůh Syn s křížem a nad oběma se vznáší Duch Svatý v podobě holubice s křížem v pozadí. Dolní část nese na levé straně nápis „Věnovali manželé Magdaléna a Josef Bršlicovi L. P. 1908 k výročí 60 let panování Jeho Veličenstva Františka Hosefa I.“ (J. Bršlica č. 131, kostelník). Na pravé straně je uvedeno jméno výrobce, L. Petřík, Uh. Brod. 

Při vybavení kaple byla na zeď u oltáře umístěna bílá mramorová deska s vyrytým nápisem: „Na památku jubilea 60tiletého panování jeho veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Zbudovala obec Nivnice.“

Po zhroucení habsburské monarchie a při vzniku československého státu usoudila obecní rada, že nápis na desce v kapli je už nevhodný a dala ne její druhou stranu vyryt nápis nový, znějící: „ Ke cti a chvále Nejsvětější Trojice zbudovali Občané nivničtí.“

Rekonstrukce kaple (1998 – 2000)

K rozhodnutí provést důkladnou opravu kaple napomohla bouřka, která r. 1996 značně poškodila její střechu. Provizorní oprava nezabránila zatékání na nosné zdivo. Během odporné prohlídky bylo zjištěno, že většina trámů je prohnilých a přizvaný statik navrhl řešení, jak opravit praskání zdí.

Na jeho doporučení byla stavba v horní části stáhnuta ocelovou konstrukcí a v místech větších prasklin byly do zdiva zabetonovány kramle. Také byla vyspravena zvlhlá omítka, opraveny krovy a krycí plechy.

Poutě v kapli Nejsvětější Trojice

Kapli vysvětil o sv. Nejsvětější Trojice 2. června 1912 uherskobrodský děkan P. Augustin Jeřábek za asistence svého kaplana P. Oskara Malého. Při svěcení, kterého se zúčastnilo spoustu nivničanů i farníků z okolních obcí, byli kolem kaple postaveny kupecké krámky. Tato tradice se dodržovala až do roku 1920. Ke kapli se každoročně chodívalo ve sv. Nejsvětější trojice procesím doprovázeným hudbou. Cestou, kudy se ubíralo procesí, bývala okna všech domů opatřena soškami svatých a svícemi a vyzdobena kvítím. „Čupané“ v ten den slavívali místní hody. Mše sv. byla sloužena v ní, ale kázání se hlásalo z kazatelny postavené před kaplí. 

Za 2. světové války, kdy byly zakázány všechny veřejné slavnosti, průvody a shromáždění, byly zakázány i pouti ke kapli. V dubnu v posledních letech války byla kaple poškozena a obraz Panny Marie prostřelen. Brzy po osvobození obětaví farníci kapli opravili a poutě v ní pokračovaly až do roku 1972, kdy byly komunistickým režimem opět zakázány. Kaple ale i přes zákaz nezůstala opuštěná. Dobrovolníci ji dále udržovali a zdobili, a ikdyž nesměl kněz v kapli sloužit mši sv., přicházelo do ní o svátku Nejsvětější Trojice hodně farníků a konali společné pobožnosti. Jejich modlitby  byli vyslyšeny. V roce 1989 se náš národ dočkal svobody. Všichni věřili, že se tak stalo na přímluvy blahoslavené Anežky, která byla těsně před tím, 12. listopadu, papežem Janem Pavlem II. Prohlášena za svatou. První děkovná pouť se na Čupech konala na svátek Nejsvětější Trojice v roce 1990.

Starost o udržování kaple

Kaple byla od postavení v opatrování Petra Kunčíka a jeho manželky Rozálie. Po nich v roce 1927 převzal udržování kaple jejich syn Vojtěch s manželkou Apolénou. V roce 1967 je vystřídala Velecká Marie č. 410, která se starala o kapli až do roku 1990, kdy po ní tuto službu převzali manželé Františka a Stanislav Hubačovi č. 17. Dnes se o kapli NT stará rodina Trtkova.

Zdroj: Časopis Vinice Páně č. 2/1994, 3/1994, 2/2000 a 3/2008


Kopie článku ze Slováckých novin z června 1912 - k posvěcení kaple:

Doložil: Stanislav Lukáš

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť